Friday, November 28, 2008

Pamahiin at Kasabihan


Pamahiin at Kasabihan
Folk Beliefs and Sayings

hehe ngayong nasa year 21 century na tayo.. eto yung ilang mga kasabihan na binibigay sa tin ng ating mga lolo at lola. tignan nyo kung narinig na ninyo ito from them dagdagan niyo na rin Iwasan ang pag-ulit ng iyong panaginip sa pamamagitan ng pagbaligtad ng iyong unan.(Avoid recurring dreams by turning your pillow upside down.)Laging matulog na nakaharap sa silangan, kundi ikaw ay hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan.(Always sleep facing east, or you will not face a bright future.)Kung tinutulugan ng isang tao ang kanyang mga libro, siya ay magiging palatandain.(If a person sleeps on her book, she will have a good memory.)Pagkatapos mag-aral sa gabi, ilagay ang librong iyong pinag-aaralan sa ilalim ng iyong unan, at mananatili ang iyong pinag-aralan sa iyong isip.(After studying at night, place the book you've been studying under your pillow, and you will retain what you have read.)Kapag Gabi Na (When Night Falls)Umiyak ka sa gabi upang ikaw masaya sa kinabukasan. (Cry at night and you will be happy tomorrow.)Huwag kang magsuklay ng iyong buhok sa gabi dahil baka ikaw ay maging kalbo, ulila, balo. Subalit kung kailangang suklayin mo ang iyong buhok sa gabi, kagatin mo muna ang dulo ng suklay.(Don't comb your hair at night, lest you become bald, orphaned, or widowed. But if you must comb at night, bite the tip of the comb first.)Kapag namamasyal kasama ang iyong mga kaibigan, lalu na sa gabi, dapat ay lagi kayong magkasama bilang isang grupo na pantay ang bilang. Kung hindi pantay ang inyong bilang, ang isa sa inyo ay kukunin ng mga espritu upang gawing pantay ang bilang.(When walking with friends, especially at night,always travel as a group of even number. If it is an odd number, one of you will be taken away by the spirits to make the number even.)Ang mga nalabhang damit ay dapat kuhanin mula sa sampayan sa gabi, upang ang mga ito ay hindi kunin at isuot ng mga dwende.(Washed clothes should be taken fromt he clothesline at night, lest they be stolen and worn by dwarfs.)Anuman ang iyong ginagawa o nararamdaman sa Araw ng Bagong Taon ay magpapatuloy sa loob ng buong taon.(Whatever you do or feel on New Year's Day will continue the rest of the year.)Mas mabuti na makakita ng pera sa Araw ng Bagong Taon sa halip na gastusin ito.(Better to find money on New Year's Day than spend it.)Ang pagtalon sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay ay magpapabilis ng paglaki at magpapatangkad sa isang tao.(Jumping on Easter morning hastens growth and makes a person taller.)Kapag tumunog ang kampana sa Lingo ng Pagkabuhay, sumigaw ng napakalakas at ikaw ay magkakaroon ng mahabang buhay.(When the bells ring on Easter Sunday, shout at the top of your lungs and you will have a long life.)Huwag kang magsusugal kapag ikaw ay bagong gupit, kung hindi ikaw ay siguradong matatalo.(Don't gamble if you've just had a haircut, for you are certain to lose.)Huwag mamimigay ng mga sapatos na walang bayad. Sa halip, itapon ang mga sapatos paitaas sa hangin at kung sino man ang makadampot ng mga ito ay siya ang magmay-ari, o di kaya ay bayaran niya ang mga sapatos ng singko sentimos.(Never give a pair of shoes away for free. Either throw up the shoes up int he air and let the prospective owner pick them up, or let him or her buy it for five centavos.)Huwag upuan ang mga libro, kung hindi ikaw ay magiging bobo.(Don't seat on books, or you will be dumb.)Bago magtapon ng mainit na tubig sa lupa, magbigay muna ng hudyat sa mga dwende. Kapag sila ay nasalanta, sila ay maaaring maghiganti sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng sakit.(Before throwing hot water onto the ground, give a warning to the elves. When harmed, they may retaliate by making you sick.)Bago tumapak sa isang bundok ng mga langgam, manghingi muna ng paumanhin. Kung hindi, ikaw ay papaglaruan ng isang espiritu.(Before stepping on an anthill, first ask to be excused. Otherwise, a spirit may play tricks on you.)Maglagay ng luya sa iyong katawan kapag ikaw ay bumibisita sa mga lugar na hindi madalas puntahan ng ibang tao, upang ikaw ay hindi mapahamak sa mga kamay ng mga masasamang espiritu sa lugar na iyon.(Carry a piece of ginger on your body when you visit a place not frequented by others, so that the evil spirits of that place will not harm you.)Kapag ikaw ay naglalakad sa gubat, magpahid ng bawang sa iyong mga paa upang ikaw ay hindi mapahamak sa mga hayop doon.(If you walk int he forest, rub your feet with garlic to prevent animals from harming you.)Huwag sirain o putulin ang isang puno ng balete dahil ito ay bahay ng mga enkantada at iba pang mga esperitu ng mga engkanto.(Do not harm or cut down a balete tree, because it is a dwelling place of fairies and enchancted spirits.)Huwag sumipol o umawit sa gubat baka ikaw ay gayahin ng mga engkanto at maging dahilan ng iyong pagkakasakit.(Don't whistle or sing in the forest, lest the enchanted spirits imitate you and cause to fall ill.)Kapag may bumahing habang ikaw ay paalis na ng iyong bahay, huwag mo nang ituloy ang iyong lakad dahil baka may sakunang mangyayari sa iyo.(If someone sneezes while you are about to leave your house, postpone your trip or something bad will happen to you.)Upang maalis ang iyon takot habang ikaw ay nagsasalita sa harap ng publiko, maglagay ng isang sentimo sa loob ng iyong sapatos.(To overcome stage fright when speaking in public, tuck one-centavo coin inside the shoes you are wearing.)Huwag putulin ang iyong kuko sa gabi, o sa mga araw ng Martes, Miyerkules, at Biyernes.(Don't cut your nails at night, or on Tuesdays, Wednesdays, or Fridays.)Kung ikaw ay maligaw, baligtarin mo ang iyong damit at makikita mo ang tamang daan.(If you happen to get lost, invert your clothes and you will find your way.)Upang huwag umulan, kumuha ng abo mula sa iyong kusina at isabog ito sa iyong bakuran.(To prevent rain, take ashes from the kitchen and spread them over your yard.)Huwag lumabas kapag araw ng Huwebes at Biyernes Santo, dahil ang mga masasamang engkantada ay nagsisipaglabasan sa mga araw na ito upang manakit ng mga tao.(Don't go out on Holy Thursday and Good Friday, for evil fairies are roaming around to hurt people.)Huwag maliligo sa araw ng Biyernes (Don't take a bath on a Friday.)Huwag maliligo sa hapon.(Don't take a bath in the afternoon.)Huwag maliligo sa gabi.(Don't take a bath in the evening.)Huwag maliligo sa unang Biyernes ng buwan.(Don't take a bath on the first Friday of the month.)Huwag maliligo sa araw ng Biyernes Santo.(Don't take a bath on a Good Friday.)Huwag maliligo sa Araw ng Bagong Taon.(Don't take a bath on New Year's Day.)Huwag maliligo sa araw ng piyesta ni San Lazaro.(Don't take a bath on the feast day of St. Lazarus.)Huwag maliligo sa ika-labing tatlong araw ng buwan.(Don't take a bath on the thirteenth day of the month.)Huwag maliligo kapag ikaw ay gutom.(Don't take a bath when you are hungry.)Huwag maliligo matapos kumain.(Don't take a bath after eating.)Huwag maliligo bago magsugal.(Don't take a bath before gambling.)Huwag maliligo pagkatapos magsimba.(Don't take a bath after going to church.)Huwag maliligo sa kapag may bahag-hari.(Don't take a bath when there is a rainbow.)Huwag maliligo sa kabilugan ng buwan.(Don't take a bath during a full moon.)
----------------------
naalala ko tuloy diyan ang lolo ko at lola ko,yung isa diyan lalo na kung nawala ka,dapat baligtarin yung damit,ay naku, tried and tested na, tutoo yan, dahil nangyari na yan sa mga kaibigan ko.pero alam ninyo wala naman mawawala kung maniwala kayo sa ibang pamahiin at kasabihan. may isa pa nga pala akong nanaalala pamahiin:dapat pag may umalis sa inyo habang kumakain kayo, dapat iikot ninyo ang mga plato ninyo para makaiwas disgrasya sa aalis.

Friday, November 14, 2008

Another 50 Famous French Quotations


Another 50 Famous French Quotations
Aspiring Francophiles are not the only ones who can appreciate these interesting observations and witticisms made by French thinkers throughout the centuries. As in an earlier collection touching upon the same subject, these well-known and not so well-known French quotations touch upon a wide variety of topics which bring to light some striking similarities in thinking between the French and American cultures, similarities which have often been ignored in the recent and not so recent past. Although the Franco-American relationship has all too often been characterized as being one of conflict and antagonism, the two long-time allies have actually always had more in common than they realize or would like to admit. And maybe that is the fundamental problem between the two nations. It could be that the regularly conflicting points of view between these two countries lay in the very similarities their peoples share with one another. But whether that is the case or not, this small collection of French sayings should at least remind us that "great minds think alike" and that a sharp observation is always an enjoyable idea to behold, regardless of where it comes from.
L'homme n'est point fait pour méditer, mais pour agir.
Man was not made to meditate, he was made to act.
Jean-Jacques Rousseau

J'ai toujours vu que pour réussir dans le monde, il fallait avoir l'air fou et être sage.
I have always believed that to succeed in life, it is necessary to appear to be mad and to act wisely.
Montesquieu

Si vous voulez vous faire des ennemis, surpassez vos amis ; mais si vous voulez vous faire des alliés, laissez vos amis vous surpasser.
If you want to make enemies, outdo your friends. But if want to allies, let your friends outdo you.
La Rochefoucauld

Les absents ont toujours tort.
Those not present are always wrong.
Destouches

Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il leur convient de se montrer ; dans les petites, ils se montrent comme ils sont.
When it comes to big matters, people show themselves as how they wish to be seen. When it comes to the little things, they show themselves for what they are.
Chamfort

L'amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on y fait une piqûre.
Self-love is an inflated balloon that pops as soon as you prick it.
Voltaire

Le vrai bonheur coûte peu ; s'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce.
True happiness costs little. If it is expensive, it is not the proper kind.
Chateaubriand

Je pardonne aux gens de n'être pas de mon avis, je ne leur pardonne pas de n'être pas du leur.
I can forgive others for not being of my opinion, but I cannot forgive them for not being of their own.
Talleyrand

Les hommes ne croient jamais les autres capables de ce qu'ils ne le sont pas eux-mêmes.
People never believe that others are capable of doing the things that they themselves are incapable of doing.
Paul de Gondi

Pour la plupart des hommes, se corriger consiste à changer de défauts.
For most people, turning a new leaf means acquiring a new vice.
Voltaire

Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens qui savent beaucoup parlent peu.
Generally speaking, the ones who know a little talk a lot and the ones who know a lot talk a little.
Jean-Jacques Rousseau

Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner les deux tiers à la raison et l'autre tiers au hasard. Augmentez la première fraction, et vous serez pusillanime. Augmentez la seconde, vous serez téméraire.
In all that you do, apply two thirds to reason and one third to chance. If you increase the first, you will be faint-hearted. If you increase the second, you will be foolhardy.
Napoléon

Combien d'acteurs paraissent naturels parce qu'ils n'ont aucun talent.
Many an actor only appears to act so naturally because he has no talent.
Jules Renard

Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.
It's impossible for me to tell you my age because it is changing all the time.
Alphonse Allais

L'amant qui n'est pas tout n'est rien.
The lover who is not everything is nothing.
Honoré de Balzac


Un homme n'est pas malheureux parce qu'il a de l'ambition, mais parce qu'il en est dévoré.
A man isn't bad because he has ambition. He is bad because he has been devoured by it.
Montesquieu

Les amis font toujours plaisir ; si ce n'est pas quand ils arrivent, c'est quand ils partent.
Friends are always a pleasure, if not when they arrive then at least when they leave.
Alphonse Karr

L'amour est un je-ne-sais-quoi, qui vient je-ne-sais-où, et qui finit je-ne-sais-quand.
Love is an I-don't-know-what that comes from I-don't-know-where and leaves I-don't-know-when.
Mlle de Scudéry

Il faut laisser le passé dans l'oubli et l'avenir a la Providence.
One must forget about the past and leave the future up to Providence.
Bossuet

Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé.
A stolen kiss is always more valuable than a legal one.
Guy de Maupassant

La belle-mère est une dame qui donne sa ravissante fille en mariage à un monstre horrible et dépravé pour qu'ils fassent, ensemble, les plus beaux enfants du monde.
A mother-in-law is the woman who gave her daughter to a horrible and depraved monster so that the two of them could raise the most wonderful children on earth.
Alphonse Karr

Pour moi, je n'ai qu'un besoin, celui de réussir.
I only have one need, that to succeed.
Napoléon

Celui qui a bon cœur n'est jamais sot.
A good-hearted soul is never a fool.
George Sand

Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; les malchanceux, ceux à qui tout arrive.
The lucky ones are the ones who come to everything. The unlucky are the ones everything comes to.
Eugène Labiche

Il faut toujours rendre justice avant que d'exercer la charité.
One must always mete out justice before meting out charity.
Nicolas Malebranche

Quand on tombe, on ne tombe jamais bien.
When one falls, one never falls well.
Alexandre Dumas

Le cœur n'a pas de rides.
The heart has no wrinkles.
Mme de Sévigné

Dans la vie il faut savoir compter, mas pas sur les autres.
You have to be able to count in life, but not on others.
Paul-Jean Toulet

Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a.
If you don't have what you love, you have to love what you have.
Thomas Corneille

Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois.
I believe what I say, I do what I believe.
Victor Hugo


On ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas.
You can only desire what you do not yet know.
Voltaire

On peut être plus fin qu'un autre, mais no plus fin que tous les autres.
You can be more elegant than another, but not more elegant than all the others.
La Rochefoucauld

Ignorance est mère de tous les maux.
Ignorance is the mother of all evil.
François Rabelais

Le pire de tous les états de l'âme est l'indifférence.
The worst state of mind is that of indifference.
Lamennais

La justice est le droit du plus faible.
Justice is the right of the weaker.
Joseph Joubert

Toutes les grandes lectures sont une date dans l'existence.
Every great speech marks a date in history.
Alphonse de Lamartine

C'est par la violence que l'on doit établir la liberté.
It is through violence that one establishes liberty. 
Jean-Paul Marat

Qui sait mourir n'a plus de maître.
He who knows how to die knows no master. 
Sully Prudhomme

On devient moral dès qu'on est malheureux.
One becomes moral once one is unhappy.
Marcel Proust

Un bon mariage serait celui d'une femme aveugle avec un mari sourd.
A good marriage would be one between a blind woman and a deaf man. 
Montaigne

J'aime mieux les méchants que les imbéciles, parce qu'ils se reposent.
I prefer the ill-natured over the imbeciles because at least they rest.
Alexandre Dumas

Il y a plus de morts que de vivants et ce sont les morts qui dirigent les vivants.
There are more dead than there are living and it is the dead who guide the living.
Auguste Comte

Le peuple n'aime ni le vrai ni le simple : il aime le roman et le charlatan.
The people don't want the truth or simplicity. They want to be told stories, they want the charlatan. 
Edmond et Jules de Goncourt

Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages.
Pleasure is happiness for the mad. Happiness is pleasure for the wise. 
Barbey d'Aurevilly

Le plus lent à promettre est toujours le plus fidèle à tenir.
The slowest to make a promise is always the one most true to keep it. 
Jean-Jacques Rousseau

La prospérité fait peu d'amis.
Prosperity makes few friends.
Vauvenargues


L'homme est un animal sociable qui déteste ses semblables.
Man is a social animal who detests his fellow man.
Eugène Delacroix

Le travail éloigne de nous trois grands maux : L'ennui, le vice et le besoin.
Work steers us away from three great evils: Trouble, vice and need.
Voltaire

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
To be victorious without peril is a triumph without glory. 
Pierre Corneille

N'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas ?
Isn't it humiliating that the fanatics are so impassioned while the wise are not? 
Voltaire

50 Famous French Quotations

From a little bit of Physics, we go straight to Literature

50 Famous French Quotations
Want to learn how to speak french online? Read," Learning, French Online" By Associated Content.

You don't have to be an aspiring Francophile to appreciate this collection of well-known and not so well-known
French quotations. They touch upon a variety of subjects and, contrary to what one might think in these days of difficult Franco-American relations, underscore the similarities between our two cultures. Although, politically speaking, the U.S.- French relationship has all too often been one of conflict, one seemingly formulated on the assumption that the United States and France are somehow "adversaries", it is all the more reassuring to realize how common our two cultures seem to "think". You are sure to find that this small collection of sayings makes these similarities apparent. Might it even be that the problems between these two countries lie in the very similarities they share with one another?


Faites-vous des amis prompts à vous censurer.
Make friends with those who would be quick to criticize you.
Boileu.

Le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont de la vie.
Man's greatest weakness is his love of life.
Molière.

La vérité vaut bien qu'on passe quelques années sans la trouver.
Truth is more valuable if it takes you a few years to find it.
Renard

La parfaite valeur est de faire sans témoin ce qu'on serait capable de faire devant tout le monde.
True valour is to do in secrecy what you could just have easily done before others.
La Rochefoucauld.

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
To win without risk is a triumph without glory.
Corneille.

Le travail éloigne de nous trois grands maux: l'ennui, le vice et le besoin.
Work delivers us from three great evils: boredom, vice and want.
Voltaire.

Quiconque flatte ses maîtres les trahit.
He who flatters his superiors betrays them.
Massillon.

Le temps est un grand maître, dit-on, le malheur est qu'il tue ses élèves.
We say that time is a great teacher. It's too bad that it also kills all its students.
Berlioz.


Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas.
It's just one step from the sublime to the ridiculous.
Napoléon.

Qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu'il craint.
He who fears suffering is already suffering that which he fears.
La Fontaine.

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.
A fool can always find an even bigger fool to admire him.
Boileau.

Rien ne pèse tant que un secret.
Nothing weighs more than a secret.
La Fonataine.

Généralement, les gens qui savant peu parlent becoup, et les gens qui savant beaucoup parlent peu.
Generally speaking, the people who know little speak a lot and the people who know a lot speak little.
Rousseau.

Ce n'est pas tant d'être riche qui fait le bonheur, c'est de le devenir.
It's not so much being rich that makes one happy, it's becoming rich that does.
Stendhal.

Quand on a le droit de se tromper impunément, on est toujours sûr de réussir.
If you allowed to make mistakes, you are sure to succeed.
Renan.

Le vrai philosphe n'attend rien des homes, et il leur fait tout le bien don't il est capable.
The true philosopher expects nothing from others and offers them the best he can give them.
Voltaire.

Le travail n'épouvante que les âmes faibles.
Work only frightens feeble souls.
Louis XIV.

Il est difficle de vaincre ses passions, et impossible de les satisfaire.
It is difficult to master your passions and impossible to satisfy them.
De La Sabliére.

La parole nous a été donnée pour déguiser notre pensée.
We were given speech to hide our thoughts.
Talleyrand.

Comprendre, c'est pardoner.
To understand is to forgive.
De Stael.

Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus.
True paradise is the one that you have lost.
Proust.

L'orgueil est le consolateur des faibles.
Pride is the consolation of the weak.
Vauvenargues.

Ce qui manque aux orateurs en profundeur, ils vous le donnent en longueur.
Whatever a speaker is missing in depth he will compensate for in length.
Montesquieu.

Celui qui obéit est presque toujours meilleur que celui qui commande.
He who obeys is almost always better than he who commands.
Renan.

La nécessité nous délivre de l'embarras du choix.
Necessity saves us the embarrassment of having to make a choice.
Vauvenargues.

On finit toujours par mépriser ceux qui sont trop facilement de notre avis.
You end up despising those who are too ready to accept your opinion.
Renan.

Méfiez-vous de tout le monde, et particulier de ceux qui conseillent de vous méfier.
Don't trust anyone, especially those who advise you not to trust anyone.
La Robertie.

Toute méchanceté vient de faiblesse.
Meanness comes from weakness.
Rousseau.

Il y a deux manières d'être malheureux: ou désirer ce que l'on n'a pas, ou posséder ce que l'on désirait.
There are two ways to become unhappy: to desire what you don't have or to have finally gotten what you have desired.
Louys.

En art comme en amour, l'instinct suffit.
Whether it is art or love, your instinct will suffice.
France.

L'ignorance est toujours prête à s'admirer.
Ignorance is always ready to admire itself.
Boileau.

Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet.
To be seen as an idiot in the eyes of an imbecile is a pleasure worthy of a fine gourmet.
Courteline.

C'est une grande habileté que de savoir cacher son habilité.
It takes great skill to hide the fact that you have great skill.
Rochefoucauld.

La gratitude, comme le lait, tourne à l'aigre, si le vase qui la contient n'est pas scrupeleusement propre.
Gratitude, like milk, turns sour if its container is not absolutely clean.
Gourmont.

Le genie est une longue patience.
Genius is patience.
Buffon.

Il y a des gens qui n'ont de leur fortune que la crainte de la perdre.
There are those who get nothing out of their fortune other than the fear of losing it.
Rivarol.

Le monde appelle fous ceux qui ne sont pas fous de la folie commune.
Mad are labelled those who do not take part in the common madness.
Roland.

Et ceux qui ne font rien ne se trompent jamais.
Those who never do anything can never do anything wrong.
Banville.

L'ennui est entré dans le monde par la paresse.
Trouble came to the world through laziness.
La Bruyère.

La vraie éloquence se moque de l'éloquence, la vraie morale se moque de la morale.
True eloquence mocks eloquence, true morality mocks morality.
Pascal.

Je me suis souvent repenti d'avoir parlé, mais jamais de m'être tu.
I have often regretted having spoken, but never for having not.
De Commynes.

On ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas.
You cannot desire what you do not know.
Voltaire.

Fuyez un ennemi qui sait votre défaut.
Fear the enemy that knows your weakness.
Corneille.

La cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont.
Fine
cooking is when the things you have cooked taste as they are.
Curnonsky.

La critique est aisée, mais l'art est difficile.
Criticism is easy, art is difficult.
Destouches.

Le courage, c'est l'art d'avoir peur sans que cela paraisse.
Courage is the art of being frightened and not showing it.
Véron.

Les grandes pensées viennent du coeur.
The greatest thoughts come from the heart.
Vauvenargues.

Les homes ne croient jamais les autres capables de ce qu'ils ne le sont pas eux-mêmes.
People never believe others capable of doing that which they themselves are not capable of doing.
De Gondi.

Celui qui a bon coeur n'est jamais sot.
He who has a good heart can never be a fool.
Sand.

Pour vivre heureux, vivons caché.
If you want to live happy, live hidden.
Anon

Wednesday, November 12, 2008

Adding Dimensions

After reading on both the flat (2D) and the not-so-flat (3D) dimensions both the Animation and Gaming Departments have already applied to their course, if not soon enough, I got curiouser and curiouser as to what otherworldly dimensions are still out there to explore. What's the point of stopping at 3 when Nature's math have suggested up to infinity? On the other hand, going as high up as the 100th (or a 3-digit dimension) dimension probably isn't a good idea if the late great Einstein himself settled for only 11D. So I googled the 4th to the 13th in succession and have briefly come up with a short description of each, but given my limited knowledge and limited time, the most searchably apt.

If:
The 2nd Dimension = length and height (x and y axis)
and the 3rd Dimension = depth (z axis) both referring to Space;

Then:
4th Dimension = Time (hypothetically, Tetraspace)
5th Dimension = An American popular music vocal group
6th Dimension = Space for the Arts and Healing based in VA
7th Dimension = A Digital Imaging and Web Development Co. based in the Phils.
8th Dimension = A Team of Social-Networking Software Developers (that isn't too developed :()
9th Dimension = All possible starting conditions that lead to all possible Blank comment from a Forum
10th Dimension = From a book title by Rob Bryanton, "Imagining the 1oth Dimension". I imagine it's a good read!
11th dimension = Supergravity Field Theory or the M-Theory that unifies the five Superstring Theories. Cool!
12th Dimension = Accdng. to this website is The Father Creator principle, also known as the 1st dimension.
13th dimension = Spiritual Energy of pure love.
2 links: 1) Nonamori and 2) The Pain of Enlightenment

Why stop at 13D? Because reaching all the way to 14D just seemed plain silly.

As I have seen and yet to re-see, adding mutiple dimensions to how we see the world in plain sight means weirder and weirder concepts and may amount to nothing more than just another day at surfing the wonderful world of the very wide web, nothing short of a "superstring" if I say so myself.

What is the difference between 2D and 3D animations?

From AnswerBag.com:

Top Answer out of 3 by Roguewarer1 on Feb 3, 2007 at 9:52 am

To that excellent, succinct, answer, I'd add that 2D tends to look "flatter" than 3D (due to the natural limitations of the horizontal and vertical planes). As Joe-Speedy says, 3D introduces "depth perspective," so we not only see a rectangle (2D) but a CUBE (3D). You may want to think of it like being the difference between a photograph of a glass of water (2D) and being able to reach out and actually pick up the glass of water (3D). Another good visual might be comparing a cartoon (say, Bugs Bunny - 2D) to "Toy Story 1,2 & 3" (3D). Typically, 2D involves "drawing," or movement on, say, a flat surface (sketch pad, etc.) or in the vertical and horizontal planes. 3D involves "modeling," i.e., creating objects in 3-dimensions, residing in an expansive virtual environment, replete with lights, reflections, other objects, shadows, etc.

Answer 2 out of 3 by Joe-Speedy30 on Jun 24, 2006 at 8:22 am

In 2D you work on length and width to animate an object by varying its relative shape. In 3 D, you work in a depth perspective as well so that the object assumes a more realistic appearance through the manipulation of shading and the vanishing point.

Answer 3 out of 3 by Anonymous1 on Feb 28, 2008 at 12:15 am

2D animation is drawing each frame (either 12 or 24 drawings per second). 3D animation is moving an already-existing 3D model (like you would a highly-advanced action figure) frame-by-frame to create the illusion of movement.

The Curious World of Goo


World of Goo Trailer 2 Director's Cut
by 2dboy

World of Goo is a physics based puzzle / construction game.

The millions of Goo Balls who live in the beautiful World of Goo don't know that they are in a game, or that they are extremely delicious.

Tuesday, November 11, 2008

My Geek Webpage

Click on this link to explore my Geek Webpage! It's a lot like Facebook, only better for all the Geeks of the World to unite!

The Endless Possibilities of Wii

3D Games on the Wii: Coming Soon!

As I was busy looking for Wii Videos on YouTube for posting (what else is there to do?), I stumbled across a Wii Remote hack by a guy who made a software that enabled the Wiimote to transform into an affordable digital Whiteboard.

Thanks to researchers like Johnny Lee  a procrastineer at Carnegie Mellon University with a keen interest to "enable techniques that can significantly increase the accessibility of technology" in his own words, 3D gaming on the Wii can sprout up as early as May, 2009.  More projects from his website.